EventyrFestival

EventyrFestival i Århus, Horsens og Viborg ’07.

Bærende idé….
var at skabe rum for et kulturmøde for SFO-børn fra 14 skoler i Århus, Horsens og Viborg kommune på tværs af nationalitet og baggrund med i udgangspunkt i deltagernes egne eventyr, myter og sang.

Ideen var at lave en EventyrFestival, hvor børn fra Skolefritidsordningen-SFO fra både to- og etsprogede skoler skulle mødes og arbejde sammen om at lave én stor og flere små forestillinger, der inddrog teater, musik dans, sang og billedkunst. EventyrFestivalen løb over nogle måneder og kulminerede mellem den 9. marts. og 25. april 2007 i et antal små tableauer/forestillinger samt to stor fælles forestillinger i henholdsvis Brabrand og Viborg.

Skolefritidsordningen fra 14 skoler blev inviteret til at deltage i EventyrFestivalen. De blev sat sammen to og to i venskabsgrupper, der indgik i et kreativt samarbejde om skabelsen af en mindre forestilling, baseret på egne fortolkninger af et eventyr, et sagn eller en myte.

Venskabsgruppernes enkeltforestillinger blev samlet i samarbejde med en instruktør til to store, fælles forestilling.

Eventyrfestival

Målgruppe:
Børn og pædagoger fra Skolefritidsordningen fra 14 skoler i Århus, Horsens og Viborg. Hver SFO kunne indgå i EventyrFestivalen med 20 børn fra 1- og 2. klassetrin.
Det var prioriteret at få inddraget magnetskoler med en stor procentdel af tosprogede børn. Disse blev matchet med venskabsgrupper fra SFO’er med hovedsageligt etsprogede børn.

Formål:
Formålet var at skabe rum for kulturmødet dels mellem et- og tosprogede børn – og dels mellem deres pædagoger. Med EventyrFestivalen ønskede arrangementsgruppen at igangsætte en proces, som fremmer respekt, forståelse og velvilje gennem det at arbejde sammen hen mod et fælles mål – nemlig både de mindre ”egenforestillinger”/tableauer og den store forestilling, hvor alle tableauer og småforestillinger blev integreret i ét samlet hele.

De sammensatte venskabsgrupper løste i fællesskab en konkret opgave.
Dermed lærte børnene fra de forskellige skoler hinanden at kende og fik mulighed for at mødes på tværs af såvel kulturelle som sociale, religiøse og etniske forskelle. Ideen var imidlertid også at få pædagogerne til at mødes, så disse gensidigt kunne inspirere hinanden, knytte kontakter og netværk på tværs af de forskellige skoler og områder og derved bidrage til integration på et mere generelt plan.

Det var målet, at give de tosprogede børn mulighed for at deltage i kulturelle og tværgående arrangementer, der tilgodeså de ressourcer og det kulturelle indhold, de bærer med sig. Der blev lagt op til, at grupperne arbejdede med både mellemøstlige og danske eventyr, sagn og myter og der igennem synliggjorde den kulturelle mangfoldighed, de ressourcer, evner og historier, som findes hos både et- og tosprogede børn.

Arrangementsgruppen er overbevist om, at de kreative og musikalske udtryksformer er en velegnet platform for fremme af både integration og den mellemfolkelige forståelse – ligesom vi er overbeviste om den positive effekt, det direkte møde mellem børnene vil have på den gensidige forståelse af hinandens ressourcer og baggrunde.

Eventyrfestival

Børnene mødte hinanden  i deres vante omgivelser – ude på skolerne. Festivalen var forankret i Globus1 i Århus Vest, så der derigennem blev givet mulighed for at udbrede kendskabet til bydelen, beboerne her og de muligheder og den kreativitet og de ressourcer, området byder på.

Indhold og udførelse:
Det pædagogiske personale fra de deltagende skolefritidsordninger deltog på et tidligt tidspunkt i planlægningen af venskabsgruppernes møde.
Både i forhold til bl.a. tidspunkter, mødested på hinandens skoler, planlægning af transport og naturligvis også i udvælgelsen af hvilke myter, eventyr og sagn lærerne ønskede at bearbejde kreativt – samt i hvilken form, de ville arbejde – sang, dans, teater, musik og/eller billedkunst.
Herefter modtog hver SFO en instruktionsbog, der beskrev projektet i sin helhed, rammerne for det kreative arbejde og gav ideer og inspiration til, hvordan man helt konkret kunne gribe opgaven an.

Så gik arbejdet i de enkelte SFO’er og i venskabsgrupperne i gang. Tanken var at man mødtes ”venskabsgruppevis” (to og to) 2 gange månedligt på hinandens skoler. I opstartsfasen var der tilknyttet gæsteundervisere til venskabsgruppens møder – de såkaldte ”fortællerfugle”, der gennem eventyrernes, fablernes og gådernes verden bygger bro til andre kulturer. Senere i forløbet blev der tilknyttet musikundervisere, danseinstruktører og instruktører til projektet.

I samarbejdet mellem gæsteundervisere, pædagoger og instruktør skabte hver venskabsgruppe en lille forestilling/tableau, som fortolkede det valgte eventyr.
Under ledelse af instruktøren samledes alle venskabsgrupperne til sidst og øvede sammen med musikere til to store fælles forestilling, hvor gruppernes enkeltstående tableauer indgik i en større sammenhængende fortælling.